GDPR

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym udzielam zgody firmie SPACE 3D s.r.o., z siedzibą Masarykova 45, 400 01 Ústí nad Labem, REGON.: 01934074, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Usti nad Labem, sekcja C, File 36981 (zwanej dalej „Administratorem”), na przetwarzanie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), następujących danych osobowych:

- Tytuł, adres e-mail, numer telefonu, fax, adres IP, pliki cookies, państwo, miejscowość, REGON

w celu i na potrzeby:

- przesyłania informacji handlowych, newsletterów, materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, badań rynkowych i bezpośrednich ofert produktów przez Administratora i osoby trzecie  

- przesyłania informacji o promocjach przygotowanych przez Administratora i jego działaniach

- dokonywania analiz danych osobowych klientów, pozwalających w szczególności na bezpośrednie zwrócenie się do konkretnych klientów i określonych grup klientów (tzw. direct mailing)

- stosowania plików cookies na potrzeby analizy i optymalizacji działania, mediów społecznościowych i reklamy (zgoda na włączenie do grupy odbiorców działań marketingowych)

- przetwarzania danych osobowych w ramach badań i analiz

wykraczających poza informacje, które Administrator ma prawo przesyłać na podstawie innego tytułu prawnego niż zgoda, przez okres 10 lat.

 

INFORMACJA DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Administrator zgodnie z postanowieniem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016, rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), niniejszym informuje, że:

- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami,

- uzasadnieniem udostępnienia danych osobowych jest zainteresowanie osoby, której dane dotyczą, przesyłaniem ofert handlowych i informacji przez Administratora wykraczających poza przesyłanie informacji, które Administrator ma prawo przesyłać na podstawie innego tytułu prawnego niż zgoda, które to przesyłanie bez uzyskania tychże danych nie byłoby możliwe,

- w trakcie przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,

- osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie pod adresem poczty elektronicznej info@antonio.eu, ma prawo żądać od Administratora dostępu do swych danych osobowych, do ich sprostowania lub usunięcia, do ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, ma prawo do przenoszenia tychże danych do innego Administratora, oraz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że Administrator w trakcie przetwarzania danych osobowych narusza niniejsze Rozporządzenie.

 

Team Antonio

SPACE 3D s.r.o.